آنچه در مورد صادرات باید بدانیم

تومان 0

آنچه در مورد صادرات باید بدانیم

آموزش تصویری اینکوترمز

اصطلاحات و اسناد بازرگانی

نمونه پر کردن پروفرم و نمونه فرمهای

Free Invoice Template

Price Quote

Quotation Template

Simple Quotation

Bank Comfort Letter- BCL

Irrevocable Corporate Purchase Order- ICPO

Letter of Intent- LOI

توضیحات

شامل فایلهای :

آنچه در مورد صادرات باید بدانیم

آموزش تصویری اینکوترمز

اصطلاحات و اسناد بازرگانی

نمونه پر کردن پروفرم و نمونه فرمهای

Free Invoice Template

Price Quote

Quotation Template

Simple Quotation

Bank Comfort Letter- BCL

Irrevocable Corporate Purchase Order- ICPO

Letter of Intent- LOI